In deze voorwaarden wordt verstaan:

De verkoper: Class wonen
De koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.Voorwaarden: hiermee wordt bedoeld de algemene betalings-en leveringsvoorwaarden van Class wonen.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, betalingen en leveringen.

Deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door de koper gebruikte voorwaarden.

Zodra deze voorwaarden bij koper bekend zijn gemaakt en geaccordeerd worden zij geacht door hem of haar onverkort en zonder voorbehoud te zijn aanvaard.

Alle aanbiedingen en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en worden gedaan onder de voorwaarde zolang de voorraad verstrekt”.

Aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen vanaf de offerte datum, tenzij een andere termijn wordt vermeld.

Afbeeldingen, beschrijvingen, maten en gewichten die in de offertes of aanbiedingen van de verkoper voorkomen, zijn voor hem niet bindend en geven slechts een indruk van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Verkoper doet te allen tijde een aanbod op basis van de door koper verstrekte gegevens en de door hem kenbaar gemaakte behoefte of wensen. De verkoper mag afgaan op de juistheid van de verstrekte gegevens en de mede gedeelde behoeften of wensen van de koper. Bij onjuist verstrekte gegevens, zijnde een valse identiteit door koper, beschouwt verkoper de uitgebrachte offerte als niet bindend.

Vervoerswerkzaamheden, takel- en hijswerkzaamheden, het laden en lossen en werkzaamheden van derden zijn niet in de offerte of aanbod begrepen, tenzij anders is overeengekomen. Dit in verband met dat koper het aangekochte product zelf meeneemt of via derden het aangekochte product laat afhalen.

De aanbetaling:

Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een koopovereenkomst een aanbetaling te bedingen met een minimum van 30% van de koopsom.

Prijswijzigingen:

Indien na het sluiten van een koopovereenkomst wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

Factuurdatum:

Ingeval de levering plaatsvindt na factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.

Overmacht:

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De koopprijs dient door de koper voldaan te zijn bij afname van het door koper bestelde product. Bij afname van het product door derden in opdracht van de koper, dient de koopprijs eveneens volledig voldaan te zijn.

Partijen kunnen afwijkende betalingscondities overeenkomen.

In geval van afwijkende betalingsconditie is overeengekomen, dan wordt een factuur toegezonden. De betalingstermijn is dan tien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

Slechts op aanvraag van de koper en na uitdrukkelijke instemming van de verkoper en na goedkeuring van een derde- kredietverschaffer, zal deze krediet- verschaffer aan de koper krediet verstrekken waarmee de koopprijs door de koper kan worden voldaan.

Indien de koper, om welke reden dan ook, de aankoopprijs niet, niet volledig of binnen overeengekomen termijn betaalt, geldt dit onverkort als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot betaling van de koopprijs, tenzij er sprake is van overmacht. De koper verkeert alsdan automatisch in verzuim. Alsdan is koper aan verkoper terstond een contractuele boete verschuldigd van 10% per maand behoudens tegenbewijs, van hetgeen de koper bij nakoming van de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd was geweest.

De koper is bij eventuele minnelijke en gerechtelijke processen om het verschuldigde te innen verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

Verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. Partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.

Indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund. Nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.

Bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op/aflevering van goederen zal geschieden, zal de koper ervoor zorgen dat; – de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken; – in de ruimte waar gewerkt moet worden elektriciteit, licht en voldoende ventilatie aanwezig is.

Indien een takel, lift of een kraan gebruikt moet worden, zijn de kosten voor rekening koper.

Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift of een kraan is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover schade hem kan worden toegerekend.

Indien de koper bij het sluiten van een overeenkomst geen problemen meldt wat betreft het horizontale en verticale transport maar alsnog problemen voordoen in het trappenhuis, lift en entrees, zijn de extra bezorgkosten, de kosten voor een takel, lift, kraan of annuleringskosten voor rekening van de koper.

Voor het bezorgen van gekochte goederen worden de afspraken per mail of sms bevestigd naar de koper toe. Indien koper op afgesproken datum en tijd niet aanwezig is, zijn de extra bezorgkosten voor rekening koper. Indien koper 24 uur van te voren zijn/ haar afwezigheid per mail doorgeeft kan de afspraak verzet worden en zullen er geen extra kosten berekend worden.

Wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

Het product is voor risico van de koper vanaf het moment van de feitelijke levering aan de koper. Na de feitelijke levering draagt de koper het risico van beschadiging van het product, onverminderd de rechten die de koper heeft conform Burgerlijk wetboek.

Afname door koper van het gekochte product geschiedt uitsluitend vanuit hoofdmagazijn verkoper te Rotterdam. De koper is verplicht het product voor afname te controleren op mogelijke beschadigingen en gebreken. Na afname van het product, is de verkoper niet meer aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit verkeerd gebruik of eigen toedoen, of tijdens het laden, vervoeren en lossen van het afgenomen product door koper.

Rest afval van de gekochte producten, zoals verpakkingen, folie en piepschuim worden niet door onze bezorgers mee genomen. Wel zullen bezorgers de verpakkingsresten in de ruimten wel netjes opruimen.

Deelleveringen binnen de levertijd worden uitsluitend gedaan wanneer het totaal openstaande bedrag wordt betaald door koper.

Koper dient vooraf aan te geven in welke verdieping zijn/haar woning is. Indien er geen lift aanwezig is in het gebouw of de aanwezige lift is defect, dan zullen de producten geleverd worden tot en met de derde verdieping via trappenhuis. De meerprijs voor de overige verdiepingen is dan 15 euro per verdieping

De verkoper blijft eigenaar van het verkochte product, zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de koopovereenkomst niet heeft voldaan.

De koper is verplicht het product zorgvuldig te behandelen, niet aan derden af te staan, te belenen of uit de geleverde ruimten te verwijderen, totdat het totale koopsom is voldaan.

Het product is voor eigen risico van de koper vanaf de aflevering en blijft de koper de koopprijs verschuldigd, ongeacht diefstal, tenietgaan, beschadigingen of achteruitgang in staat van het product.

Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledig nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen;

Bij annulering van de verplichtingen conform de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van het overeengekomen bedrag. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst na 48 uur door de afnemer geschiedt.

Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10 %  van de oorspronkelijke koopprijs, zonder meerprijs.

Bij annuleringen door de verkoper, wordt door verkoper vrijblijvend de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de koper te verkrijgen tot een meerwaarde van 5% van de oorspronkelijke koopsom, zonder meerprijs.

Order en aanbetaling vervalt na 6 weken, vanaf het moment dat de goederen in het magazijn arriveren en de klanten telefonisch op de hoogte is gesteld maar niet is afgenomen/afgehaald.

Reclames kunnen door de koper bij de verkoper slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 1 dag na ontvangst van de goederen.

Koper dient reclamaties op zijn gekochte product schriftelijk of per mail bij de klantenservice van verkoper in te dienen. Verkoper zal deze zorgvuldig in behandelingen nemen en binnen een termijn van 15 werkdagen hierop reageren.

Verkoper wordt door koper in de gelegenheid gesteld om de reclamatie op validiteit te onderzoeken. Bij en gegrond servicemelding stelt de koper de verkoper in staat tot herstel.

Als partijen na onderlinge overleg niet tot een overeenstemming komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdige deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten zijn dan voor rekening van ongelijk gestelde partij.

De verkoper verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de koper gedurende een termijn van 6 maanden op gebreken aan de constructieve onderdelen. Bij rechtmatige aanspraak op garantie wordt uw product omgeruild of hersteld, het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald.

De garantieregeling is niet van toepassing op afgeprijsde showroommodellen. Deze modellen worden verkocht zoals door de koper gezien en gekocht.

Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door koper, valt niet onder de garantiebepalingen.Het zelfde geldt ook als de koper de instructies en gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd.

Garantietijd

Er wordt 12 maanden garantie verleend op alle nieuwe producten vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van deze termijn. De eerste datum van aanschaf blijft bepalend.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

Overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert u het aanbod van onze webwinkel en gaat u een overeenkomst aan met Class Wonen. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van ons vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Multisafepay B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar de rekening van Class Wonen.

Privacy Policy

In het kader van deze overeenkomst worden er door Class Wonen persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen. Class Wonen zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming verlenen aan derden.

Aanbetaling online

Bij online bestellingen hanteren wij een aanbetaling van 30% van het aankoopbedrag. Het resterende bedrag betaalt u als wij de bestelling komen bezorgen. U kunt er ook voor kiezen om het gehele aankoopbedrag in één keer te voldoen. Als u een product hebt besteld dat met een pakketdienst wordt verstuurd, hanteren wij een aanbetaling van 100% van het aankoopbedrag inclusief eventueel berekende bezorgkosten. Wij nemen uw bestelling in behandeling zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Zo kunt u zo snel mogelijk genieten van uw nieuwe producten.

Klachtenprocedure

Eventuele klachten over een bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via de email aan te geven zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de klant en ernaar streven de ontvangen klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, om deze vervolgens terug te koppelen naar de klant.